Καλώς ήρθατε στη Gaioptima

GAIOPTIMA BLOG

28 Φεβρουαρίου, 2022

Οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών & άρδευση ακριβείας

Ο σκοπός της άρδευσης είναι ο εφοδιασμός των καλλιεργειών µε το απαραίτητο νερό για την κανονική ανάπτυξη και βέλτιστη απόδοσή τους, σε συνδυασμό µε υψηλή ̟ποιότητα των ̟παραγόμενων προϊόντων. Η  ποσοτική εκτίμηση του νερού, αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για τη σωστή εφαρμογή και τον  προγραµµατισµό των αρδεύσεων.

Οι ανάγκες των φυτών σε νερό, αφορούν καθαρά το έλλειµµα υγρασίας των φυτών την βλαστική  περίοδο, την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Ο προγραµµατισµός άρδευσης είναι η διαδικασία στην οποία ο παραγωγός  πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πότε  πρέπει να ποτίσω;
  • Για πόση ώρα να ποτίσω;
  • Πόσο νερό να ρίξω;

Οι υδατικές απαιτήσεις των φυτών εκφράζονται καλύτερα µε αυτό ̟που λέγεται ισοζύγιο νερού στο ριζικό σύστημα του φυτού, ̟που στην ουσία απεικονίζει την ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών νερού.

Εισροές νερού είναι :

H βροχόπτωση της οποίας η ένταση και η διάρκεια έχει σχέση µε την ποσότητα νερού που θα εισέλθει µέσω της επιφάνειας του εδάφους στο ριζόστρωµα.

H άρδευση που σχετίζεται µε το ρυθμό εφαρμογής του νερού στην επιφάνεια του εδάφους, την υγρασία, την ταχύτητα διήθησης και την αρδευτική δόση.

Η τριχοειδής ανύψωση του νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα

Εκροές νερού είναι:

Η επιφανειακή απορροή που δυνατό να ̟προκύψει από µια έντονη βροχόπτωση υψηλής έντασης και µμεγάλης διάρκειας, όπως επίσης και από µία υπεράρδευση

Η εξατµισοδιαπνοή (ΕΤc), είναι το σύνθετο φαινόμενο της απώλειας νερού από το φυτό µε την διαπνοή, µέσω των στοµατίων του φυλλώµατος µε τη µορφή υδρατµών και ανταλλαγής αερίων.

Η εξατµισοδιαπνοή (ΕΤc) είναι ένας δείκτης του πόσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες για την άριστη ανάπτυξη και ̟παραγωγικότητα.

Η ένταση της ροής του νερού από το φύλλωμα ή από το έδαφος (εξάτμιση) προς την ατμόσφαιρα, εξαρτάται από την κινητικότητα των υδρατμών, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου.

Εκτίμηση της εξατµισοδιαπνοής

Η εξατµισοδιαπνοή εξαρτάται από τους ̟παρακάτω ̟παράγοντες :

1. Την ηλιακή ακτινοβολία ̟ου σχετίζεται µε τη θερμοκρασία και σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου.

2. Το φυτικό είδος.

3. Το βάθος και η πυκνότητα του ριζικού συστήματος

4. Το ποσοστό κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια

5. Το ύψος της καλλιέργειας και η τραχύτητα του φυλλώματος

6. Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

7. Το έδαφος από την άποψη της υφής, δομής, φαινόμενου ειδικού βάρους, µακρο και µικροπορώδους και χημικές ιδιότητες.

Λόγω των πολλών παραγόντων που υπεισέρχονται στην τιμή της εξατµισοδια̟νοής και της δυσκολίας στη διατύπωση εξίσωσης που να εκτιμά την εξατµισοδιαπνοή σε διαφορετικές συνθήκες εφαρµόζεται από τους ερευνητές η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (ΕΤr), µε την διεθνώς γνωστή εξίσωση του FAO Penmann-Montieth (Allen et al., 1998), η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας, θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα.

Η Διαχείριση αρδευτικού νερού αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την βελτιστοποίηση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγής, την αποτελεσματικότητα της πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, τον έλεγχο του συστήματος των φυτών για την μέγιστη οικονομική απόδοση.

Στην GΑΙOPTIMA παρέχουμε εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την βελτιστοποίηση της άρδευσης, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι συστάσεις λαμβάνονται από τον υπεύθυνο, μέσω e-mail και SMS.

Σύγχρονες τεχνικές με ακρίβεια

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από αγρομετεωρολογικούς σταθμούς, λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της καλλιέργειας, το κλίμα, το έδαφος, την ηλικία των φυτών, καθώς και το δείκτη βλάστησης NDVI, πραγματοποιείται ακριβής υπολογισμός των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό και δίνονται σαφείς ποσοτικοποιημένες συστάσεις άρδευσης.